Goda idéer dör i dunkel
Begreppsmodellering
Jag håller med - fast tvärt om
Det är lätt att tro att medlemmarna i en arbetsgrupp är överens om innebörden av de ord de använder, men det brukar visa sig att även om flera individer använder samma ord, så menar de olika saker. Målet för begreppsmodellering är att undvika missförstånd och att skärpa tydligheten i de centrala ord som är väsentliga för det gemensamma arbetet.
Vi förstår varandra. Nästan
Vårt dagliga tal byggs upp av ett antal ord. Varje ord har en innebörd, och olika individer kommer att tolka ordet på sitt eget personliga sätt. Ofta är skillnaderna i tolkning mycket små och irrelevanta – vi förstår varandra ändå. I en akademisk text finns dock ett antal centrala ord som är av väsentlig betydelse för förståelse av texten och dess budskap. Varje skillnad i tolkning av sådana ord kommer att leda till svårigheter i kommunikationen. Erfarenheten visar också att den typen av missförstånd leder till ökade kostnader under hela det fortsatta arbetet.

Ord, Term, Definition och Begrepp
I dagligt tal säger vi att vi kommunicerar med hjälp av ord. Om vi stannar upp och analyserar situationen litet kan vi dock konstatera att ett ord består av två särskiljbara delar. Den första delen är själva ordet som vi antingen hör eller läser. Mer formellt kallar vi detta för en term. Den andra delen är en definition av ordets innebörd. Formellt kan vi därmed uttrycka oss som att: kombinationen av en term och en definition utgör tillsammans ett begrepp.

Term + Definition = Begrepp

Vårt språk består, med andra ord, av en mängd ord där några är mer väsentliga än andra i en kritisk kommunikation. Det är dessa ord vi behöver fokusera på och hanterar som begrepp.

Definitioner
Det finns en mängd regler för hur man skriver en formellt korrekt definition. Två enkla råd räcker dock ganska långt:
  • Undvik cirkeldefinitioner, d v s definiera inte termen genom att använda termen själv inom definitionen
  • Håll definitionen kort – sikta på att sammanfatta definitionen i en enda mening.

Ordlista och graf
Ett naturligt sätt att sammanfatta sina begrepp är inom en ordlista. Ett mycket kraftfullt komplement, och normalt ett nödvändigt steg på vägen, är också att arbeta med en graf som positionerar olika begrepp i förhållande till varandra. Den grafiska framställningen är ett utmärkt diskussionsunderlag för att nå fram till de gemensamma definitionerna och ett tydligt hjälpmedel för att förmedla det slutliga resultatet. Inom grafen arbetar man med rutor, som representerar de olika begreppen, och pilar, som länkar samman begreppen med varandra. Texten på pilarna är viktig för att klargöra hur två begrepp förhåller sig till varandra och om det finns några eventuella regler kopplade till begreppens förhållande.
Illustrativ begreppsmodell som visar möjliga beståndelar inom en måltid.

Nyttan
På samman sätt som en mer omfattande informativ text bör innehålla en förtydligande ordlista bör den även omfatta en grafisk begreppsmodell, som tar upp de begrepp som är centrala för förståelse av texten. Att utarbeta en begreppsmodell är en god investering i många olika sammanhang. Begreppsmodellen kan användas, exempelvis, för att:
  • Säkerställa gemensam förståelse för ett begrepp
  • Säkerställa att samma begrepp används på samma sätt i olika delar av gruppens dokumentation
  • Introduktionsmaterial för nytillkommande intressenter
  • Underlag för kommunikation med externa parter där, bland annat, översättning av begrepp kan underlättas
  • Underlag för beslutsfattande och kravarbete
  • Underlag för informations- och datamodellering då IT-system ska utvecklas

Tröskeln
Det är mycket vanligt att medlemmar i en arbetsgrupp upplever sig själva som inarbetade med varandra och att de dessutom har en god kunskap om sin arbetsdomän och de begrepp som används där. Erfarenheten visar dock att detta ofta är ett försåtligt förhållningssätt. Det absolut vanligast är att kollegorna använder samma term, men med olika definitioner. Genom att genomföra en tidig begreppsmodellering kommer detta att upptäckas och problemet kan rättas till. Det finns en mycket positiv kostnadseffekt av detta eftersom arbetet med en begreppsmodell är begränsat, medan de missförstånd som begreppsmodellen undanröjer har en tendens att sprida sig och bli mycket långlivade.
 
Kontakt: info@texto.se